Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Dịch vụ cung cấp::registerServicePairAccountMessage

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

AccountId
const char *
AccountIdLen
uint16_t
PairingInitData
const uint8_t *
PairingInitDataLen
uint16_t
PairingToken
const uint8_t *
PairingTokenLen
uint16_t
ServiceConfig
const uint8_t *
ServiceConfigLen
uint16_t
ServiceId
uint64_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *msgBuf)

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *msgBuf, RegisterServicePairAccountMessage & msg)

Thuộc tính công khai

Mã tài khoản

const char * AccountId

Mã tài khoản

uint16_t AccountIdLen

Dữ liệu ghép nối

const uint8_t * PairingInitData

MatchingInitDataLen

uint16_t PairingInitDataLen

Mã thông báo ghép nối

const uint8_t * PairingToken

PairTokenLen

uint16_t PairingTokenLen

Cấu hình dịch vụ

const uint8_t * ServiceConfig

ServiceConfigLen

uint16_t ServiceConfigLen

Id dịch vụ

uint64_t ServiceId

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  RegisterServicePairAccountMessage & msg
)