Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Dịch vụ cung cấp::UpdateServiceMessage

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ServiceConfig
const uint8_t *
ServiceConfigLen
uint16_t
ServiceId
uint64_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *msgBuf)

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *msgBuf, UpdateServiceMessage & msg)

Thuộc tính công khai

Cấu hình dịch vụ

const uint8_t * ServiceConfig

ServiceConfigLen

uint16_t ServiceConfigLen

Id dịch vụ

uint64_t ServiceId

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  UpdateServiceMessage & msg
)