Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Dịch vụ cung cấp::UpdateServiceMessage

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

ServiceConfig
const uint8_t *
ServiceConfigLen
uint16_t
ServiceId
uint64_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *msgBuf)

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *msgBuf, UpdateServiceMessage & msg)

Thuộc tính công khai

Cấu hình dịch vụ

const uint8_t * ServiceConfig

ServiceConfigLen

uint16_t ServiceConfigLen

Id dịch vụ

uint64_t ServiceId

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  UpdateServiceMessage & msg
)