Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Thời gian:: TimeChangeNotification

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

codec cho tin nhắn Thông báo thay đổi thời gian

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

TimeChangeNotification (void)
hàm tạo mặc định sẽ được sử dụng với Giải mã, vì tất cả các thành viên sẽ được khởi tạo thông qua giải mã

Chức năng công cộng

Encode ( PacketBuffer *const aMsg)
mã hóa thông báo thay đổi thời gian thành PacketBuffer.

Chức năng tĩnh công khai

Decode ( TimeChangeNotification *const aObject, PacketBuffer *const aMsg)
giải mã thông báo thay đổi thời gian từ PacketBuffer.

Chức năng công cộng

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *const aMsg
)

mã hóa thông báo thay đổi thời gian thành PacketBuffer.

Chi tiết
Thông số
[out] aMsg
Một con trỏ đến PacketBuffer
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công

TimeChangeNotification

 TimeChangeNotification(
  void
)

hàm tạo mặc định sẽ được sử dụng với Giải mã, vì tất cả các thành viên sẽ được khởi tạo thông qua giải mã

Chức năng tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  TimeChangeNotification *const aObject,
  PacketBuffer *const aMsg
)

giải mã thông báo thay đổi thời gian từ PacketBuffer.

Chi tiết
Thông số
[out] aObject
Một con trỏ đến đối tượng được giải mã
[in] aMsg
Một con trỏ đến PacketBuffer
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công