nl::Weave::Profiles::Time::TimeChangeNotification

#include <src/lib/profiles/time/WeaveTime.h>

bộ mã hoá và giải mã cho thông báo Thông báo thay đổi thời gian

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

TimeChangeNotification(void)
hàm khởi tạo mặc định sẽ được dùng với Decode, vì tất cả các thành phần sẽ được khởi tạo thông qua quá trình giải mã

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *const aMsg)
mã hoá thông báo thay đổi thời gian vào PacketBuffer.

Hàm tĩnh công khai

Decode(TimeChangeNotification *const aObject, PacketBuffer *const aMsg)
giải mã thông báo thay đổi thời gian từ PacketBuffer.

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *const aMsg
)

mã hoá thông báo thay đổi thời gian vào PacketBuffer.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[out] aMsg
Con trỏ đến PacketBuffer
Trả về
WEAVE_NO_ERROR khi thành công

TimeChangeNotification

 TimeChangeNotification(
  void
)

hàm khởi tạo mặc định sẽ được dùng với Decode, vì tất cả các thành phần sẽ được khởi tạo thông qua quá trình giải mã

Hàm tĩnh công khai

Decode

WEAVE_ERROR Decode(
  TimeChangeNotification *const aObject,
  PacketBuffer *const aMsg
)

giải mã thông báo thay đổi thời gian từ PacketBuffer.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[out] aObject
Con trỏ đến đối tượng đã giải mã
[in] aMsg
Con trỏ đến PacketBuffer
Trả về
WEAVE_NO_ERROR khi thành công