nl::Weave::Profiles::Time::TimeSyncRequest

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

TimeSyncRequest(void)
hàm khởi tạo mặc định sẽ được dùng với Decode, vì tất cả các thành phần sẽ được khởi tạo thông qua quá trình giải mã

Loại công khai

@320 enum
cài đặt tối thiểu và tối đa để có khả năng phản hồi dự kiến đối với yêu cầu đồng bộ hoá lần này.
@321 enum

Thuộc tính công khai

mIsTimeCoordinator
bool
true nếu người tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hoá thời gian
mLikelihoodForResponse
uint8_t
khả năng phản hồi dự kiến của yêu cầu đồng bộ hoá lần này.

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *const aMsg)
yêu cầu đồng bộ hoá thời gian mã hoá vào PacketBuffer.
Init(const uint8_t aLikelihood, const bool aIsTimeCoordinator)
void
sẽ khởi chạy đối tượng này để mã hoá.

Hàm tĩnh công khai

Decode(TimeSyncRequest *const aObject, PacketBuffer *const aMsg)
yêu cầu đồng bộ hoá thời gian giải mã từ PacketBuffer.

Loại công khai

@320

 @320

cài đặt tối thiểu và tối đa để có khả năng phản hồi dự kiến đối với yêu cầu đồng bộ hoá lần này.

Lưu ý rằng chúng ta không thể kiểm tra kLikelihoodForResponse_Min trong các quy trình Mã hoá và Giải mã vì giá trị này là 0, vì vậy không an toàn để điều chỉnh chỉ ở đây

@321

 @321

Thuộc tính công khai

mIsTimeCoordinator

bool mIsTimeCoordinator

true nếu người tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hoá thời gian

mLikelihoodForResponse

uint8_t mLikelihoodForResponse

khả năng phản hồi dự kiến của yêu cầu đồng bộ hoá lần này.

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *const aMsg
)

yêu cầu đồng bộ hoá thời gian mã hoá vào PacketBuffer.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[out] aMsg
Con trỏ đến PacketBuffer
Trả về
WEAVE_NO_ERROR khi thành công

Bắt đầu

void Init(
  const uint8_t aLikelihood,
  const bool aIsTimeCoordinator
)

sẽ khởi chạy đối tượng này để mã hoá.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aLikelihood
khả năng phản hồi dự kiến cho yêu cầu đồng bộ hoá lần này
[in] aIsTimeCoordinator
true nếu người tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hoá thời gian
Trả về
WEAVE_NO_ERROR khi thành công

TimeSyncRequest

 TimeSyncRequest(
  void
)

hàm khởi tạo mặc định sẽ được dùng với Decode, vì tất cả các thành phần sẽ được khởi tạo thông qua quá trình giải mã

Hàm tĩnh công khai

Decode

WEAVE_ERROR Decode(
  TimeSyncRequest *const aObject,
  PacketBuffer *const aMsg
)

yêu cầu đồng bộ hoá thời gian giải mã từ PacketBuffer.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[out] aObject
Con trỏ đến đối tượng đã giải mã
[in] aMsg
Con trỏ đến PacketBuffer
Trả về
WEAVE_NO_ERROR khi thành công