Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Thời gian:: TimeSyncRequest

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

TimeSyncRequest (void)
hàm tạo mặc định sẽ được sử dụng với Giải mã, vì tất cả các thành viên sẽ được khởi tạo thông qua giải mã

Các loại công khai

@320 enum
cài đặt tối thiểu và tối đa cho khả năng phản hồi dự kiến ​​cho yêu cầu đồng bộ hóa thời gian này.
@321 enum

Thuộc tính công khai

mIsTimeCoordinator
bool
true nếu người khởi tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hóa thời gian
mLikelihoodForResponse
uint8_t
khả năng phản hồi dự kiến ​​cho yêu cầu đồng bộ hóa thời gian này.

Chức năng công cộng

Encode ( PacketBuffer *const aMsg)
mã hóa yêu cầu đồng bộ thời gian thành một Bộ đệm gói.
Init (const uint8_t aLikelihood, const bool aIsTimeCoordinator)
void
khởi tạo đối tượng này để mã hóa.

Các chức năng tĩnh công khai

Decode ( TimeSyncRequest *const aObject, PacketBuffer *const aMsg)
giải mã yêu cầu đồng bộ thời gian từ PacketBuffer.

Các loại công khai

@ 320

 @320

cài đặt tối thiểu và tối đa để có khả năng phản hồi dự kiến ​​cho yêu cầu đồng bộ hóa thời gian này.

Lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm tra kLikelikeForResponse_Min trong quy trình Mã hóa và Giải mã vì nó là 0, vì vậy không an toàn nếu chỉ điều chỉnh nó tại đây

@ 321

 @321

Thuộc tính công khai

mIsTimeCoordinator

bool mIsTimeCoordinator

true nếu người khởi tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hóa thời gian

mLikelikeForResponse

uint8_t mLikelihoodForResponse

khả năng phản hồi dự kiến ​​cho yêu cầu đồng bộ hóa thời gian này.

Chức năng công cộng

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *const aMsg
)

mã hóa yêu cầu đồng bộ thời gian thành một Bộ đệm gói.

Chi tiết
Thông số
[out] aMsg
Một con trỏ đến PacketBuffer
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công

Trong đó

void Init(
  const uint8_t aLikelihood,
  const bool aIsTimeCoordinator
)

khởi tạo đối tượng này để mã hóa.

Chi tiết
Thông số
[in] aLikelihood
khả năng phản hồi dự kiến ​​cho yêu cầu đồng bộ hóa thời gian này
[in] aIsTimeCoordinator
true nếu người khởi tạo yêu cầu này là Điều phối viên đồng bộ hóa thời gian
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công

TimeSyncRequest

 TimeSyncRequest(
  void
)

hàm tạo mặc định sẽ được sử dụng với Giải mã, vì tất cả các thành viên sẽ được khởi tạo thông qua giải mã

Các chức năng tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  TimeSyncRequest *const aObject,
  PacketBuffer *const aMsg
)

giải mã yêu cầu đồng bộ thời gian từ PacketBuffer.

Chi tiết
Thông số
[out] aObject
Một con trỏ đến đối tượng được giải mã
[in] aMsg
Một con trỏ đến PacketBuffer
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công