nl::Weave::Profiles::Common

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong hồ sơ Weave for the Weave Common (Phổ biến).

Tóm tắt

Các giao diện này xác định các loại thông báo và mã trạng thái.

Bảng liệt kê

@86 enum
Các loại thông báo trong hồ sơ Phổ biến.
@87{
  kStatus_Success = 0,
  kStatus_Canceled = 1,
  kStatus_BadRequest = 0x0010,
  kStatus_UnsupportedMessage = 0x0011,
  kStatus_UnexpectedMessage = 0x0012,
  kStatus_AuthenticationRequired = 0x0013,
  kStatus_AccessDenied = 0x0014,
  kStatus_OutOfMemory = 0x0017,
  kStatus_NotAvailable = 0x0018,
  kStatus_LocalSetupRequired = 0x0019,
  kStatus_InternalServerProblem = 0x0020,
  kStatus_Relocated = 0x0030,
  kStatus_Busy = 0x0040,
  kStatus_Timeout = 0x0041,
  kStatus_InternalError = 0x0050,
  kStatus_Continue = 0x0090
}
enum
Mã trạng thái hồ sơ Phổ biến.
@88{
  kMIMEType_AppOctetStream = 0x0000,
  kMIMEType_TextPlain = 0x0001,
  kMIMEType_AppGzip = 0x0002
}
enum
Loại tệp MIME cấu hình Phổ biến.
@89{
  kTag_SystemErrorCode = 0x0001,
  kTag_SchemaVersion = 0x0002,
  kTag_MIMEType = 0x0004
}
enum
Thẻ dữ liệu hồ sơ Phổ biến.

Bảng liệt kê

@86

 @86

Các loại thông báo trong hồ sơ Phổ biến.

@87

 @87

Mã trạng thái hồ sơ Phổ biến.

Thuộc tính
kStatus_AccessDenied

Chỉ bên có đủ quyền truy cập mới có thể đưa ra yêu cầu.

kStatus_AuthenticationRequired

Chỉ bên đã được xác thực mới có thể đưa ra yêu cầu.

kStatus_BadRequest

Yêu cầu này không nhận dạng được hoặc sai định dạng.

kStatus_Busy

Người gửi đang bận và không thể thực hiện thao tác được yêu cầu tại thời điểm hiện tại.

kStatus_Canceled

Thao tác đã bị huỷ.

kStatus_Continue

Tín hiệu theo bối cảnh cụ thể để tiếp tục.

kStatus_InternalError

Lỗi nội bộ khiến một thao tác không thể hoàn tất.

kStatus_InternalServerProblem

Không thể hoàn tất yêu cầu do sự cố trên máy chủ.

kStatus_LocalSetupRequired

Không thể thực hiện thao tác được yêu cầu do một hoặc nhiều bước định cấu hình cục bộ cần thiết chưa được hoàn tất.

kStatus_NotAvailable

Không thể thực hiện thao tác đã yêu cầu do trạng thái hiện tại của người gửi.

kStatus_OutOfMemory

Người gửi sắp hết tài nguyên bộ nhớ và không thể thực hiện thao tác được yêu cầu ở thời điểm hiện tại.

kStatus_Relocated

Yêu cầu đã được gửi đến điểm cuối không chính xác.

Ứng dụng nên truy vấn máy chủ thư mục để biết danh sách điểm cuối đã cập nhật rồi thử lại.

kStatus_Success

Hoạt động đã hoàn tất mà không có lỗi.

kStatus_Timeout

Không thể hoàn tất thao tác hoặc giao thức trong thời gian quy định.

kStatus_UnexpectedMessage

Bạn nhận được thư trong thời gian không mong muốn hoặc trong ngữ cảnh không mong muốn.

kStatus_UnsupportedMessage

Đã nhận được thư không xác định hoặc không được hỗ trợ.

@88

 @88

Loại tệp MIME cấu hình Phổ biến.

Thuộc tính
kMIMEType_AppGzip

dữ liệu được nén bằng gzip.

kMIMEType_AppOctetStream

Tập hợp byte không bị hạn chế chung nhất, giống như "không xác định".

kMIMEType_TextPlain

Văn bản thuần tuý, không nén.

@89

 @89

Thẻ dữ liệu hồ sơ Phổ biến.

Thuộc tính
kTag_MIMEType

[uint] Loại MIME.

Danh mục thẻ: Không phân biệt hồ sơ. Giới hạn: không có

kTag_SchemaVersion

[uint] Hiệu chỉnh giản đồ.

Danh mục thẻ: Theo hồ sơ cụ thể. Giới hạn: 0-255

kTag_SystemErrorCode

[uint] Lỗi cụ thể của hệ thống.

Danh mục thẻ: Theo hồ sơ cụ thể. Giới hạn: không có