Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::Trạng thái danh sách

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusList::Builder

Trình tạo danh sách trạng thái.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::StatusList::Parser