Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: StatusList :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Trình tạo danh sách trạng thái.

Tóm lược

Hỗ trợ cả định dạng StatusList hiện tại và không dùng nữa.

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

Chức năng công cộng

AddStatus (uint32_t aProfileID, uint16_t aStatusCode)
Nối một StatusElement vào danh sách.
EndOfStatusList (void)
UseDeprecatedFormat ()
void
Viết danh sách dưới dạng một mảng cấu trúc, thay vì một mảng mảng.

Chức năng công cộng

AddStatus

StatusList::Builder & AddStatus(
  uint32_t aProfileID,
  uint16_t aStatusCode
)

Nối một StatusElement vào danh sách.

Chi tiết
Thông số
[in] aProfileID
ID hồ sơ
[in] aStatusCode
Mã trạng thái
Lợi nhuận
Tham chiếu đến trình xây dựng này.

EndOfStatusList

StatusList::Builder & EndOfStatusList(
  void
)

UseDeprecatedFormat

void UseDeprecatedFormat()

Viết danh sách dưới dạng một mảng cấu trúc, thay vì một mảng mảng.