nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusList::Builder

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Trình tạo danh sách trạng thái.

Tóm tắt

Hỗ trợ cả định dạng StatusList hiện tại và không dùng nữa.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

AddStatus(uint32_t aProfileID, uint16_t aStatusCode)
Thêm StatusElement vào danh sách.
EndOfStatusList(void)
UseDeprecatedFormat()
void
Viết danh sách dưới dạng một mảng cấu trúc, thay vì một mảng mảng.

Hàm công khai

AddStatus

StatusList::Builder & AddStatus(
  uint32_t aProfileID,
  uint16_t aStatusCode
)

Thêm StatusElement vào danh sách.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aProfileID
ProfileID
[in] aStatusCode
StatusCode
Trả về
Tham chiếu đến trình tạo này.

EndOfStatusList

StatusList::Builder & EndOfStatusList(
  void
)

UseDeprecatedFormat

void UseDeprecatedFormat()

Viết danh sách dưới dạng một mảng cấu trúc, thay vì một mảng mảng.