Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::SignConfirmRequest

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@117 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SignConfirmRequest::Builder
nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::SignConfirmRequest::Parser

Bảng liệt kê

@117

 @117