Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateResponse

Tóm lược

Bảng kê

@124 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Phản hồi cập nhật WDM.

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Parser

Bảng kê

@ 124

 @124