Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@124 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Builder

Định nghĩa bộ mã hóa phản hồi cập nhật WDM.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::UpdateResponse::Parser

Bảng liệt kê

@124

 @124