nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@124 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Builder

Định nghĩa bộ mã hoá Phản hồi cập nhật WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Parser

Bảng liệt kê

@124

 @124