Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phản hồi cập nhật WDM.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

CreateStatusListBuilder (void)
CreateVersionListBuilder (void)
EndOfResponse (void)
Đánh dấu phần cuối của tin nhắn này.
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Chức năng công cộng

CreateStatusListBuilder

StatusList::Builder & CreateStatusListBuilder(
  void
)

Tạo StatusList :: Builder .

Chi tiết
Lợi nhuận
Một tham chiếu đến một StatusList :: Builder

CreateVersionListBuilder

VersionList::Builder & CreateVersionListBuilder(
  void
)

Tạo VersionList :: Builder .

Chi tiết
Lợi nhuận
Một tham chiếu đến một VersionList :: Builder

EndOfResponse

UpdateResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

Đánh dấu phần cuối của tin nhắn này.

Chi tiết
Lợi nhuận
Tham chiếu đến * cái này

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)