Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateResponse :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phản hồi cập nhật WDM.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

CreateStatusListBuilder (void)
CreateVersionListBuilder (void)
EndOfResponse (void)
Đánh dấu phần cuối của tin nhắn này.
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Chức năng công cộng

CreateStatusListBuilder

StatusList::Builder & CreateStatusListBuilder(
  void
)

Tạo StatusList :: Builder .

Chi tiết
Lợi nhuận
Tham chiếu đến StatusList :: Builder

CreateVersionListBuilder

VersionList::Builder & CreateVersionListBuilder(
  void
)

Tạo VersionList :: Builder .

Chi tiết
Lợi nhuận
Tham chiếu đến VersionList :: Builder

EndOfResponse

UpdateResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

Đánh dấu phần cuối của tin nhắn này.

Chi tiết
Lợi nhuận
Tham chiếu đến * cái này

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)