nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateResponse::Builder

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hoá Phản hồi cập nhật WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BuilderBase

Hàm công khai

CreateStatusListBuilder(void)
CreateVersionListBuilder(void)
EndOfResponse(void)
Đánh dấu là kết thúc thông báo này.
Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Hàm công khai

CreateStatusListBuilder

StatusList::Builder & CreateStatusListBuilder(
  void
)

Tạo StatusList::Builder.

Thông tin chi tiết
Trả về
Tham chiếu đến StatusList::Builder

CreateVersionListBuilder

VersionList::Builder & CreateVersionListBuilder(
  void
)

Tạo VersionList::Builder.

Thông tin chi tiết
Trả về
Tham chiếu đến VersionList::Builder

EndOfResponse

UpdateResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

Đánh dấu là kết thúc thông báo này.

Thông tin chi tiết
Trả về
Tham chiếu đến *thông tin này

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)