nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave dành cho giao thức xuất khoá trong hồ sơ bảo mật của Weave.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@256 enum
@257 enum
@258 enum
@259 enum

Hàm

GenerateSHA256Hash(const uint8_t *msgStart, uint16_t msgLen, uint8_t *msgHash)
void
SimulateDeviceKeyExport(const uint8_t *deviceCert, uint16_t deviceCertLen, const uint8_t *devicePrivKey, uint16_t devicePrivKeyLen, const uint8_t *trustRootCert, uint16_t trustRootCertLen, const uint8_t *exportReq, uint16_t exportReqLen, uint8_t *exportRespBuf, uint16_t exportRespBufSize, uint16_t & exportRespLen, bool & respIsReconfig)

Lớp

nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveKeyExport

Triển khai logic cốt lõi của giao thức xuất khoá Weave.

nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveKeyExportDelegate

Lớp uỷ quyền trừu tượng do công cụ KeyExport gọi để thực hiện nhiều hành động liên quan đến việc xác thực trong quá trình xuất khoá.

nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::WeaveStandAloneKeyExportClient

Triển khai phía máy khách của giao thức xuất khoá Weave để sử dụng trong các ngữ cảnh độc lập (không phải thông báo Weave).

nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::__FINAL

Bảng liệt kê

@256

 @256

@257

 @257

@258

 @258

@259

 @259

Hàm

GenerateSHA256Hash

void GenerateSHA256Hash(
 const uint8_t *msgStart,
 uint16_t msgLen,
 uint8_t *msgHash
)

SimulateDeviceKeyExport

WEAVE_ERROR SimulateDeviceKeyExport(
 const uint8_t *deviceCert,
 uint16_t deviceCertLen,
 const uint8_t *devicePrivKey,
 uint16_t devicePrivKeyLen,
 const uint8_t *trustRootCert,
 uint16_t trustRootCertLen,
 const uint8_t *exportReq,
 uint16_t exportReqLen,
 uint8_t *exportRespBuf,
 uint16_t exportRespBufSize,
 uint16_t & exportRespLen,
 bool & respIsReconfig
)