Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: PASE

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho giao thức Thiết lập phiên được xác thực bằng mật khẩu ( PASE ) trong cấu hình bảo mật Weave.

Tóm lược

Bảng kê

@269 enum
@270 enum
@271 enum
@272 enum
@277 enum

Chức năng

AlignMessagePayload ( PacketBuffer *buf)
BigNumHash (const BIGNUM & point, uint8_t *h)
void
GetPASEConfigSecurityStrength (uint32_t config)
uint8_t
NewPASEConfig1JPAKECTX (const uint8_t *pw, uint16_t pwLen, const char *localContextStr, const char *peerContextStr, struct JPAKE_CTX *& ctx)
PASEConfig1_JPAKE_G ()
BIGNUM *
PASEConfig1_JPAKE_P ()
BIGNUM *
PASEConfig1_JPAKE_Q ()
BIGNUM *
PackControlHeader (uint8_t pwSrc, uint8_t encType, uint16_t sessionKeyId, bool performKeyConfirm, uint32_t & controlHeader)
UnpackControlHeader (uint32_t controlHeader, uint8_t & pwSrc, uint8_t & encType, uint16_t & sessionKeyId, bool & performKeyConfirm)
UnpackSizeHeader (uint32_t sizeHeader, uint8_t & gx, uint8_t & zkpxgr, uint8_t & zkpxb, uint8_t & altConfigCount)
void
UnpackSizeHeader (uint32_t sizeHeader, uint8_t & gx, uint8_t & zkpxgr, uint8_t & zkpxb)

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Security :: PASE :: WeavePASEEngine

Bảng kê

@ 269

 @269

@ 270

 @270

@ 271

 @271

@ 272

 @272

@ 277

 @277

Chức năng

AlignMessagePayload

WEAVE_ERROR AlignMessagePayload(
 PacketBuffer *buf
)

BigNumHash

void BigNumHash(
 const BIGNUM & point,
 uint8_t *h
)

GetPASEConfigSecurityStrength

uint8_t GetPASEConfigSecurityStrength(
 uint32_t config
)

NewPASEConfig1JPAKECTX

WEAVE_ERROR NewPASEConfig1JPAKECTX(
 const uint8_t *pw,
 uint16_t pwLen,
 const char *localContextStr,
 const char *peerContextStr,
 struct JPAKE_CTX *& ctx
)

PASEConfig1_JPAKE_G

BIGNUM * PASEConfig1_JPAKE_G()

PASEConfig1_JPAKE_P

BIGNUM * PASEConfig1_JPAKE_P()

PASEConfig1_JPAKE_Q

BIGNUM * PASEConfig1_JPAKE_Q()

PackControlHeader

WEAVE_ERROR PackControlHeader(
 uint8_t pwSrc,
 uint8_t encType,
 uint16_t sessionKeyId,
 bool performKeyConfirm,
 uint32_t & controlHeader
)

UnpackControlHeader

WEAVE_ERROR UnpackControlHeader(
 uint32_t controlHeader,
 uint8_t & pwSrc,
 uint8_t & encType,
 uint16_t & sessionKeyId,
 bool & performKeyConfirm
)

UnpackSizeHeader

void UnpackSizeHeader(
 uint32_t sizeHeader,
 uint8_t & gx,
 uint8_t & zkpxgr,
 uint8_t & zkpxb,
 uint8_t & altConfigCount
)

UnpackSizeHeader

WEAVE_ERROR UnpackSizeHeader(
 uint32_t sizeHeader,
 uint8_t & gx,
 uint8_t & zkpxgr,
 uint8_t & zkpxb
)