nl::Weave::Profiles::Security::TAKE

Không gian tên này bao gồm tất cả giao diện trong giao thức Weave dành cho giao thức Trao đổi khoá đã xác thực mã thông báo (Take) trong hồ sơ Bảo mật của Weave.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@291 enum
@292 enum
@293 enum
@294 enum
@295 enum

Biến

kSaltProtocolEncryption = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }[]
const uint8_t
kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }[]
const uint8_t

Hàm

PackControlHeader(uint8_t numOptionalConfigurations, bool encryptAuthPhase, bool encryptCommPhase, bool timeLimitedIK, bool hasChallengerId, uint8_t & controlHeader)

Lớp

nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEChallengerAuthDelegate
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKEEngine
nl::Weave::Profiles::Security::TAKE::WeaveTAKETokenAuthDelegate

Bảng liệt kê

@291

 @291

@292

 @292

@293

 @293

@294

 @294

@295

 @295

Biến

kSaltProtocolEncryption

const uint8_t kSaltProtocolEncryption[] = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }

kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey

const uint8_t kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey[] = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }

Hàm

PackControlHeader

WEAVE_ERROR PackControlHeader(
  uint8_t numOptionalConfigurations,
  bool encryptAuthPhase,
  bool encryptCommPhase,
  bool timeLimitedIK,
  bool hasChallengerId,
  uint8_t & controlHeader
)