nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật:: LÀM

Vùng chứa tên này bao gồm tất cả giao diện trong Weave cho giao thức Khóa xác thực mã thông báo (Take) trong cấu hình Weave Security.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@291 enum
@292 enum
@293 enum
@294 enum
@295 enum

Biến

kSaltProtocolEncryption = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }[]
const uint8_t
kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }[]
const uint8_t

Hàm

PackControlHeader(uint8_t numOptionalConfigurations, bool encryptAuthPhase, bool encryptCommPhase, bool timeLimitedIK, bool hasChallengerId, uint8_t & controlHeader)

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Take::WeavetakeChallengerAuthDelegate
nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Take::Weaveengine
nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Take::WeaveTokenAuthDelegate

Bảng liệt kê

@291

 @291

@292

 @292

@293

 @293

@294

 @294

@295

 @295

Biến

Mã hóa kSalt Protocol

const uint8_t kSaltProtocolEncryption[] = { 0x54, 0x41, 0x4B, 0x45 }

Khóa kSaltTimeh Unlimitedization

const uint8_t kSaltTimeUnlimitedIdentificationKey[] = { 0x12, 0x34, 0x56, 0x78 }

Hàm

PackageControlHeader

WEAVE_ERROR PackControlHeader(
  uint8_t numOptionalConfigurations,
  bool encryptAuthPhase,
  bool encryptCommPhase,
  bool timeLimitedIK,
  bool hasChallengerId,
  uint8_t & controlHeader
)