nl::Weave::Profiles::StatusReporting

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong hồ sơ phụ của Weave dành cho hồ sơ phụ Báo cáo trạng thái Weave. Đây là một phần thuộc và trong hồ sơ Common của Weave.

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport