Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: StatusReporting

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho cấu hình con Báo cáo trạng thái Weave, là một phần của và trong cấu hình Weave Common .

Tóm lược

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: StatusReporting :: StatusReport