Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

Hàm dựng và hàm phá hủy

VersionedTraitPath()
VersionedTraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Thuộc tính công khai

mRequestedVersionRange

Thuộc tính công khai

mRequestVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Hàm công khai

Phiên bản TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

Phiên bản TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)