Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Quản lý dữ liệu Phiên bảnTraitPath

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Wea :: Profiles :: DataManloyment_Cản :: TraitPath

Nhà xây dựng và phá hủy

VersionedTraitPath ()
VersionedTraitPath (TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Thuộc tính công cộng

mRequestedVersionRange

Thuộc tính công cộng

mRequestedVersionRange

 SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Chức năng công cộng

Phiên bảnTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

Phiên bảnTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)