Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitPath

Hàm dựng và hàm phá hủy

VersionedTraitPath()
VersionedTraitPath(TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Thuộc tính công khai

mRequestedVersionRange

Thuộc tính công khai

mRequestVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Hàm công khai

Phiên bản TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

Phiên bản TraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)