Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: VersonedTraitPath

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: TraitPath

Người xây dựng và Người phá hủy

VersionedTraitPath ()
VersionedTraitPath (TraitDataHandle aDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyPathHandle, SchemaVersionRange aRequestedVersionRange)

Thuộc tính công cộng

mRequestedVersionRange

Thuộc tính công cộng

mRequestedVersionRange

SchemaVersionRange nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::mRequestedVersionRange

Chức năng công cộng

VersonedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath()

VersonedTraitPath

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::VersionedTraitPath::VersionedTraitPath(
  TraitDataHandle aDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyPathHandle,
  SchemaVersionRange aRequestedVersionRange
)