nl::Weave::Hồ sơ::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam

#include <src/lib/profiles/echo/Next/WeaveEchoServer.h>

Nhập thông số vào sự kiện API WeaveEchoServer.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

@194
union nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193
EC
Ngữ cảnh trao đổi mà thông báo Yêu cầu tiếng vọng đã nhận được.
EchoRequestReceived
struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193::@195
EchoResponseSent
struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193::@196
Error
Mã lỗi được trả về khi Phản hồi tiếng vọng được gửi.
MessageInfo
Thông tin về thông báo Yêu cầu tiếng vọng đã nhận.
Payload
Vùng đệm chứa phần dữ liệu tải của thông báo Yêu cầu tiếng vọng.
Source
WeaveEchoServer là nguồn của sự kiện API.

Hàm công khai

Clear()
void

Thuộc tính công khai

@194

union nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193 nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@194

EC (Ecuador)

ExchangeContext * nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::EC

Ngữ cảnh trao đổi mà thông báo Yêu cầu tiếng vọng đã nhận được.

Ngữ cảnh trao đổi mà Phản hồi tiếng vọng được gửi qua.

Đã nhận được yêu cầu EchoRequest

struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193::@195 nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::EchoRequestReceived

Đã gửi phản hồi tiếng vọng

struct nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::@193::@196 nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::EchoResponseSent

Lỗi

WEAVE_ERROR nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::Error

Mã lỗi được trả về khi Phản hồi tiếng vọng được gửi.

Thông báo thư

const WeaveMessageInfo * nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::MessageInfo

Thông tin về thông báo Yêu cầu tiếng vọng đã nhận.

Dung lượng

PacketBuffer * nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::Payload

Vùng đệm chứa phần dữ liệu tải của thông báo Yêu cầu tiếng vọng.

Nguồn

WeaveEchoServer * nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::Source

WeaveEchoServer là nguồn của sự kiện API.

Hàm công khai

Quang đãng

void nl::Weave::Profiles::Echo_Next::WeaveEchoServer::InEventParam::Clear()