จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไม่มี:: เบล:: BleTransportCommandMessage

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

CmdHdr
CommandTest_Duration
uint32_t
CommandTest_PacketCount
uint32_t
CommandTest_Start
bool
Data [BLE_TEST_DATA_MAX_LEN]
uint8_t
MsgTestAck
MsgTestData
MsgTestRequest
MsgTestResult
MsgTxTiming
MsgWobleMTU
MsgWobleWindowSize
Payload
union nl::Ble::BleTransportCommandMessage::@378

งานสาธารณะ

Encode ( PacketBuffer *msgBuf, BleTransportCommandMessage & msg) const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

Decode (const PacketBuffer & msgBuf, BleTransportCommandMessage & msg)

คุณลักษณะสาธารณะ

CmdHdr

BTCommandHeader CmdHdr

CommandTest_Duration

uint32_t CommandTest_Duration

CommandTest_PacketCount

uint32_t CommandTest_PacketCount

CommandTest_Start

bool CommandTest_Start

ข้อมูล

uint8_t Data[BLE_TEST_DATA_MAX_LEN]

MsgTestAck

BTCommandTypeAck MsgTestAck

MsgTestData

BTCommandTypeTestData MsgTestData

MsgTestRequest

BTCommandTypeTestRequest MsgTestRequest

MsgTestResult

BTCommandTypeTestResult MsgTestResult

MsgTxTiming

BTCommandTypeTxTiming MsgTxTiming

MsgWobleMTU

BTCommandTypeWobleMTU MsgWobleMTU

MsgWobleWindowSize

BTCommandTypeWindowSize MsgWobleWindowSize

น้ำหนักบรรทุก

union nl::Ble::BleTransportCommandMessage::@378 Payload

งานสาธารณะ

เข้ารหัส

BLE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  BleTransportCommandMessage & msg
) const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ Public

ถอดรหัส

BLE_ERROR Decode(
  const PacketBuffer & msgBuf,
  BleTransportCommandMessage & msg
)