nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/OpenThread/GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread_LwIP.h>

Cung cấp cách triển khai chung các tính năng ThreadStackManager hoạt động cùng với OpenThread và LwIP.

Tóm tắt

Mẫu này chứa nội dung triển khai một số tính năng từ giao diện trừu tượng ThreadStackManager phù hợp để sử dụng trên các thiết bị sử dụng kết hợp OpenThread và LwIP. Mẫu này là lớp kế thừa trực tiếp hoặc gián tiếp từ lớp ThreadStackManagerImpl, cũng xuất hiện dưới dạng tham số ImplClass của mẫu.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::GenericThreadStackManagerImpl_OpenThread< ImplClass >

Hàm công khai

ThreadNetIf() const
struct netif *

Hàm được bảo vệ

DoInit(otInstance *otInst)
UpdateThreadInterface(bool addrChange)
void
_OnPlatformEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void

Hàm công khai

ThreadNetIf

struct netif * ThreadNetIf() const 

Hàm được bảo vệ

DoInit

WEAVE_ERROR DoInit(
  otInstance *otInst
)

UpdateThreadInterface

void UpdateThreadInterface(
  bool addrChange
)

_OnPlatformEvent

void _OnPlatformEvent(
  const WeaveDeviceEvent *event
)