Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Builder

Chức năng công cộng

CreateLastVendedEventIdListBuilder (void)
EndOfResponse (void)
PossibleLossOfEvents (const bool aPossibleLossOfEvents)
SubscribeTimeout (const uint32_t aSubscribeTimeout)
SubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)

Chức năng công cộng

CreateLastVisedEventIdListBuilder

EventList::Builder & CreateLastVendedEventIdListBuilder(
  void
)

EndOfResponse

SubscribeResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

PossibleLossOfEvents

SubscribeResponse::Builder & PossibleLossOfEvents(
  const bool aPossibleLossOfEvents
)

SubscribeTimeout

SubscribeResponse::Builder & SubscribeTimeout(
  const uint32_t aSubscribeTimeout
)

ID đăng ký

SubscribeResponse::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)