Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::FromionGhiList::Trình tạo

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateRejectionRecord(void)
EndOfRejectionRecordList(void)

Hàm công khai

Tạo từ chối

RejectionRecord::Builder & CreateRejectionRecord(
  void
)

Danh sách từ chối kết thúc

EventList::Builder & EndOfRejectionRecordList(
  void
)