Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::FromionGhiList::Trình tạo

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateRejectionRecord(void)
EndOfRejectionRecordList(void)

Hàm công khai

Tạo từ chối

RejectionRecord::Builder & CreateRejectionRecord(
  void
)

Danh sách từ chối kết thúc

EventList::Builder & EndOfRejectionRecordList(
  void
)