Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Legacy :: ClientNotifier

#include <src/lib/profiles/data-management/Legacy/ClientNotifier.h>

Một lớp bổ trợ được sử dụng khi hỗ trợ đăng ký và thông báo được mong muốn trên máy khách WDM.

Tóm lược

ClientNotifier là một lớp thực hiện gửi thông báo đến cho khách hàng quan tâm dựa trên ID chủ đề do nhà xuất bản cung cấp tại thời điểm đăng ký hoặc dựa trên ID chủ đề nổi tiếng. ClientNotifier cũng trả về một trạng thái cho nhà xuất bản.

Đăng ký và thông báo là tùy chọn trong WDM nhưng nếu chúng được hỗ trợ, khách hàng phải được cung cấp trình thông báo tại thời điểm khởi tạo.

Người xây dựng và Người phá hủy

ClientNotifier (void)
~ClientNotifier (void)

Thuộc tính được bảo vệ

mExchangeMgr
mNotifierTable [kNotifierTableSize]
mSubscriptionCount
uint16_t

Chức năng công cộng

Clear (void)
void
DispatchNotifyIndication ( ExchangeContext *aResponseCtx, PacketBuffer *payload)
FailSubscription (const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient, StatusReport & aReport)
void
HasSubscription (const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient) const
bool
InstallSubscription (const TopicIdentifier & aTopicId, const TopicIdentifier & aRequestedId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient)
RemoveSubscription (const TopicIdentifier & aTopicId, const uint64_t & aPublisherId, DMClient *aClient)
void
SubscriptionIsEnabled (void)
bool

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Legacy :: ClientNotifier :: Đăng ký

Đăng ký phía khách hàng.

Thuộc tính được bảo vệ

mExchangeMgr

WeaveExchangeManager * mExchangeMgr

mNotifierTable

Subscription mNotifierTable[kNotifierTableSize]

mSubscriptionCount

uint16_t mSubscriptionCount

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void Clear(
 void
)

ClientNotifier

 ClientNotifier(
 void
)

DispatchNotifyIndication

WEAVE_ERROR DispatchNotifyIndication(
 ExchangeContext *aResponseCtx,
 PacketBuffer *payload
)

FailSubscription

void FailSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient,
 StatusReport & aReport
)

HasSubscription

bool HasSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient
) const 

InstallSubscription

WEAVE_ERROR InstallSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const TopicIdentifier & aRequestedId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient
)

RemoveSubscription

void RemoveSubscription(
 const TopicIdentifier & aTopicId,
 const uint64_t & aPublisherId,
 DMClient *aClient
)

SubscriptionIsEnabled

bool SubscriptionIsEnabled(
 void
)

~ ClientNotifier

virtual ~ClientNotifier(
 void
)