nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionResponseContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE BeginSessionRequest.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

Thuộc tính công khai

KeyConfirmHash
const uint8_t *
KeyConfirmHashLength
uint8_t

Hàm công khai

DecodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength(void)
uint16_t
Reset(void)
void

Thuộc tính công khai

KeyConfirmHash

const uint8_t * KeyConfirmHash

KeyConfirmHashLength

uint8_t KeyConfirmHashLength

Hàm công khai

DecodeHead

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

EncodeHead

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

HeadLength

uint16_t HeadLength(
  void
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)