Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: TÌNH HUỐNG :: BeginSessionResponseContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu trữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE BeginSessionRequest.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: Security :: CASE :: BeginSessionContext

Thuộc tính công cộng

KeyConfirmHash
const uint8_t *
KeyConfirmHashLength
uint8_t

Chức năng công cộng

DecodeHead ( PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead ( PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength (void)
uint16_t
Reset (void)
void

Thuộc tính công cộng

KeyConfirmHash

const uint8_t * KeyConfirmHash

KeyConfirmHashLength

uint8_t KeyConfirmHashLength

Chức năng công cộng

DecodeHead

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

EncodeHead

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

HeadLength

uint16_t HeadLength(
  void
)

Cài lại

void Reset(
  void
)