Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::StartSessionResponseContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo StartSessionRequest của CASE.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::CASE::StartSessionContext

Thuộc tính công khai

KeyConfirmHash
const uint8_t *
KeyConfirmHashLength
uint8_t

Hàm công khai

DecodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
EncodeHead(PacketBuffer *msgBuf)
HeadLength(void)
uint16_t
Reset(void)
void

Thuộc tính công khai

Xác nhận khóa

const uint8_t * KeyConfirmHash

Xác nhận độ dài khóa

uint8_t KeyConfirmHashLength

Hàm công khai

Đầu giải mã

WEAVE_ERROR DecodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Đầu mã hóa

WEAVE_ERROR EncodeHead(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Độ dài đầu

uint16_t HeadLength(
  void
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)