nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo bắt đầu phiên CASE.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionRequestContext
  nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionResponseContext

Kiểu được bảo vệ

@228 enum

Thuộc tính công khai

CertInfo
const uint8_t *
CertInfoLength
uint16_t
CurveId
uint32_t
ECDHPublicKey
MsgInfo
Payload
const uint8_t *
PayloadLength
uint16_t
PeerNodeId
uint64_t
ProtocolConfig
uint32_t
Signature
const uint8_t *
SignatureLength
uint16_t

Thuộc tính được bảo vệ

Flags
uint8_t

Hàm công khai

IsBeginSessionRequest() const
bool
IsInitiator() const
bool
PerformKeyConfirm() const
bool
SetIsBeginSessionRequest(bool val)
void
SetIsInitiator(bool val)
void
SetPerformKeyConfirm(bool val)
void

Kiểu được bảo vệ

@228

 @228

Thuộc tính công khai

CertInfo

const uint8_t * CertInfo

CertInfoLength

uint16_t CertInfoLength

CurveId

uint32_t CurveId

ECDHPublicKey

EncodedECPublicKey ECDHPublicKey

MsgInfo

const WeaveMessageInfo * MsgInfo

Dung lượng

const uint8_t * Payload

PayloadLength

uint16_t PayloadLength

PeerNodeId

uint64_t PeerNodeId

ProtocolConfig

uint32_t ProtocolConfig

Chữ ký

const uint8_t * Signature

SignatureLength

uint16_t SignatureLength

Thuộc tính được bảo vệ

Cờ

uint8_t Flags

Hàm công khai

IsBeginSessionRequest

bool IsBeginSessionRequest() const 

IsInitiator

bool IsInitiator() const 

PerformKeyConfirm

bool PerformKeyConfirm() const 

SetIsBeginSessionRequest

void SetIsBeginSessionRequest(
  bool val
)

SetIsInitiator

void SetIsInitiator(
  bool val
)

SetPerformKeyConfirm

void SetPerformKeyConfirm(
  bool val
)