nl::Weave::Profiles::Security::CASE

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong giao diện Weave dành cho giao thức Thiết lập phiên xác thực chứng chỉ (CASE) trong hồ sơ bảo mật của Weave.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@224 enum
@225 enum
@226 enum
@227 enum

Hàm

EncodeCASECertInfo(uint8_t *buf, uint16_t bufSize, uint16_t & certInfoLen, const uint8_t *entityCert, uint16_t entityCertLen, const uint8_t *intermediateCerts, uint16_t intermediateCertsLen)
Mã hoá cấu trúc TLV của WeaveCASE CertificateInformation.
EncodeCASECertInfo(TLVWriter & writer, const uint8_t *entityCert, uint16_t entityCertLen, const uint8_t *intermediateCerts, uint16_t intermediateCertsLen)
Mã hoá cấu trúc TLV của WeaveCASE CertificateInformation.

Lớp

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionContext

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo bắt đầu phiên CASE.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionRequestContext

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE BeginSessionRequest.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::BeginSessionResponseContext

Lưu giữ thông tin ngữ cảnh liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE BeginSessionRequest.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::ReconfigureContext

Lưu giữ thông tin liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo Định cấu hình lại CASE.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::WeaveCASEAuthDelegate

Giao diện trừu tượng mà các thao tác xác thực được uỷ quyền trong quá trình thiết lập phiên CASE.

nl::Weave::Profiles::Security::CASE::WeaveCASEEngine

Triển khai logic cốt lõi của giao thức Weave CASE.

Bảng liệt kê

@224

 @224

@225

 @225

@226

 @226

@227

 @227

Hàm

EncodeCASECertInfo

WEAVE_ERROR EncodeCASECertInfo(
 uint8_t *buf,
 uint16_t bufSize,
 uint16_t & certInfoLen,
 const uint8_t *entityCert,
 uint16_t entityCertLen,
 const uint8_t *intermediateCerts,
 uint16_t intermediateCertsLen
)

Mã hoá cấu trúc TLV của WeaveCASE CertificateInformation.

Phương thức này mã hoá cấu trúc WeaveCASEersInformation trong biểu mẫu Weave TLV chứa một chứng chỉ thực thể được chỉ định và một chứng chỉ trung gian không bắt buộc. Cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE kết quả được ghi vào vùng đệm đã cung cấp.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] buf
Vùng đệm mà cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE được mã hoá sẽ được ghi vào.
[in] bufSize
Kích thước tính bằng byte của vùng đệm do buf trỏ đến.
[out] certInfoLen
Một giá trị số nguyên sẽ nhận kích thước mã hoá cuối cùng của cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE. Giá trị này chỉ có ý nghĩa trong trường hợp hàm thành công.
[in] entityCert
Vùng đệm chứa chứng chỉ thực thể sẽ được đưa vào cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE. Chứng chỉ thực thể dự kiến được mã hoá ở dạng TLV của Weave.
[in] entityCertLen
Độ dài tính bằng byte của chứng chỉ thực thể được mã hoá.
[in] intermediateCerts
Nếu muốn, vùng đệm chứa một chứng chỉ trung gian hoặc một mảng chứng chỉ trung gian được mã hoá TLV sẽ được đưa vào dưới dạng một chứng chỉ liên quan trong cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE. Khi được cung cấp, chứng chỉ trung gian dự kiến sẽ được mã hóa ở dạng TLV của Weave. Nếu bạn cung cấp NULL, cấu trúc thông tin chứng chỉ được tạo sẽ không chứa bất kỳ chứng chỉ nào có liên quan.
[in] intermediateCertsLen
Độ dài tính bằng byte của cấu trúc chứng chỉ trung gian được mã hoá hoặc mảng chứng chỉ trung gian được mã hoá TLV.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Nếu thao tác thành công.
other
Các mã lỗi Weave khác liên quan đến việc giải mã chứng chỉ đầu vào hoặc mã hoá cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE.

EncodeCASECertInfo

WEAVE_ERROR EncodeCASECertInfo(
 TLVWriter & writer,
 const uint8_t *entityCert,
 uint16_t entityCertLen,
 const uint8_t *intermediateCerts,
 uint16_t intermediateCertsLen
)

Mã hoá cấu trúc TLV của WeaveCASE CertificateInformation.

Phương thức này mã hoá cấu trúc WeaveCASEersInformation trong biểu mẫu Weave TLV chứa một chứng chỉ thực thể được chỉ định và một chứng chỉ trung gian không bắt buộc. Cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE kết quả được ghi vào TLVWriter được cung cấp.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] writer
Đối tượng TLVWriter mà cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE được mã hoá sẽ được ghi vào.
[in] entityCert
Vùng đệm chứa chứng chỉ thực thể sẽ được đưa vào cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE. Chứng chỉ thực thể dự kiến được mã hoá ở dạng TLV của Weave.
[in] entityCertLen
Độ dài tính bằng byte của chứng chỉ thực thể được mã hoá.
[in] intermediateCerts
Nếu muốn, vùng đệm chứa một chứng chỉ trung gian hoặc một mảng chứng chỉ trung gian được mã hoá TLV sẽ được đưa vào dưới dạng một chứng chỉ liên quan trong cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE. Khi được cung cấp, các chứng chỉ trung gian sẽ được mã hoá ở dạng TLV của Weave. Nếu bạn cung cấp NULL, cấu trúc thông tin chứng chỉ được tạo sẽ không chứa bất kỳ chứng chỉ nào có liên quan.
[in] intermediateCertsLen
Độ dài tính bằng byte của cấu trúc chứng chỉ trung gian được mã hoá hoặc mảng chứng chỉ trung gian được mã hoá TLV.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Nếu thao tác thành công.
other
Các mã lỗi Weave khác liên quan đến việc giải mã chứng chỉ đầu vào hoặc mã hoá cấu trúc thông tin chứng chỉ CASE.