Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::CASE::Định cấu hình lại ngữ cảnh

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu giữ thông tin liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE định cấu hình lại.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

CurveId
uint32_t
ProtocolConfig
uint32_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *buf)
Reset(void)
void

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *buf, ReconfigureContext & msg)

Thuộc tính công khai

Id đường cong

uint32_t CurveId

Cấu hình giao thức

uint32_t ProtocolConfig

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *buf
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *buf,
  ReconfigureContext & msg
)