Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: TRƯỜNG HỢP :: ReconfigureContext

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu trữ thông tin liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE Cấu hình lại.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

CurveId
uint32_t
ProtocolConfig
uint32_t

Chức năng công cộng

Encode ( PacketBuffer *buf)
Reset (void)
void

Chức năng tĩnh công khai

Decode ( PacketBuffer *buf, ReconfigureContext & msg)

Thuộc tính công cộng

CurveId

uint32_t CurveId

ProtocolConfig

uint32_t ProtocolConfig

Chức năng công cộng

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *buf
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

Chức năng tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *buf,
  ReconfigureContext & msg
)