Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::CASE::Định cấu hình lại ngữ cảnh

#include <src/lib/profiles/security/WeaveCASE.h>

Lưu giữ thông tin liên quan đến việc tạo hoặc xử lý thông báo CASE định cấu hình lại.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

CurveId
uint32_t
ProtocolConfig
uint32_t

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *buf)
Reset(void)
void

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *buf, ReconfigureContext & msg)

Thuộc tính công khai

Id đường cong

uint32_t CurveId

Cấu hình giao thức

uint32_t ProtocolConfig

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *buf
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Hàm tĩnh công khai

Giải mã

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *buf,
  ReconfigureContext & msg
)