Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::BluezServerEndpoint

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

adapterAddr
char *
adapterName
char *
advertisingType
char *
advertisingUUID
char *
mtu
uint16_t
weaveC1
weaveC2
weaveService
weaveServiceData

Thuộc tính công khai

bộ điều hợp

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::adapterAddr

bộ chuyển đổi tên

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::adapterName

Loại quảng cáo

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::advertisingType

UUID quảng cáo

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::advertisingUUID

mtu

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::mtu

dệtC1

Characteristic * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveC1

WeaveC2

Characteristic * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveC2

Dịch vụ dệt

Service * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveService

Dữ liệu dịch vụ Weave

WeaveServiceData * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveServiceData