Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: BluezServerEndpoint

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

adapterAddr
char *
adapterName
char *
advertisingType
char *
advertisingUUID
char *
mtu
uint16_t
weaveC1
weaveC2
weaveService
weaveServiceData

Thuộc tính công cộng

adapterAddr

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::adapterAddr

adapterName

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::adapterName

AdvertisingType

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::advertisingType

quảng cáoUUID

char * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::advertisingUUID

mtu

uint16_t nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::mtu

dệtC1

Characteristic * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveC1

dệtC2

Characteristic * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveC2

WeaveService

Service * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveService

WeaveServiceData

WeaveServiceData * nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint::weaveServiceData