nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer

#include <src/lib/profiles/service-provisioning/ServiceProvisioning.h>

Lớp máy chủ đơn giản để triển khai hồ sơ Cấp phép dịch vụ.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::WeaveServerBase
Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ServiceProvisioningServer

Hàm khởi tạo và hàm phá

ServiceProvisioningServer(void)

Kiểu được bảo vệ

@307 enum

Thuộc tính được bảo vệ

mCurClientOp
mCurClientOpBuf
PacketBuffer *
mCurClientOpMsg
union nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer::@308
mCurServerOp
mDelegate
mServerOpState
uint8_t

Thuộc tính công khai

RegisterServicePairAccount
UpdateService

Hàm công khai

GetDelegate(void) const
Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
SendIFJServiceFabricJoinRequest(Binding *binding, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendPairDeviceToAccountRequest(WeaveConnection *serverCon, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const char *accountId, uint16_t accountIdLen, const uint8_t *pairingToken, uint16_t pairingTokenLen, const uint8_t *pairingInitData, uint16_t pairingInitDataLen, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendPairDeviceToAccountRequest(Binding *binding, uint64_t serviceId, uint64_t fabricId, const char *accountId, uint16_t accountIdLen, const uint8_t *pairingToken, uint16_t pairingTokenLen, const uint8_t *pairingInitData, uint16_t pairingInitDataLen, const uint8_t *deviceInitData, uint16_t deviceInitDataLen)
SendStatusReport(uint32_t statusProfileId, uint16_t statusCode, WEAVE_ERROR sysError)
virtual WEAVE_ERROR
SendSuccessResponse(void)
virtual WEAVE_ERROR
SetDelegate(ServiceProvisioningDelegate *delegate)
void
Shutdown(void)

Hàm tĩnh công khai

IsValidServiceConfig(const uint8_t *serviceConfig, uint16_t serviceConfigLen)
bool

Kiểu được bảo vệ

@307

 @307

Thuộc tính được bảo vệ

mCurClientOp

ExchangeContext * mCurClientOp

mCurClientOpBuf

PacketBuffer * mCurClientOpBuf

mCurClientOpMsg

union nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServer::@308 mCurClientOpMsg

mCurServerOp

ExchangeContext * mCurServerOp

mDelegate

ServiceProvisioningDelegate * mDelegate

mServerOpState

uint8_t mServerOpState

Thuộc tính công khai

RegisterServicePairAccount

RegisterServicePairAccountMessage RegisterServicePairAccount

UpdateService

UpdateServiceMessage UpdateService

Hàm công khai

GetDelegate

ServiceProvisioningDelegate * GetDelegate(
 void
) const 

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
 WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

SendIFJServiceFabricJoinRequest

WEAVE_ERROR SendIFJServiceFabricJoinRequest(
 Binding *binding,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendPairDeviceToAccountRequest

WEAVE_ERROR SendPairDeviceToAccountRequest(
 WeaveConnection *serverCon,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const char *accountId,
 uint16_t accountIdLen,
 const uint8_t *pairingToken,
 uint16_t pairingTokenLen,
 const uint8_t *pairingInitData,
 uint16_t pairingInitDataLen,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendPairDeviceToAccountRequest

WEAVE_ERROR SendPairDeviceToAccountRequest(
 Binding *binding,
 uint64_t serviceId,
 uint64_t fabricId,
 const char *accountId,
 uint16_t accountIdLen,
 const uint8_t *pairingToken,
 uint16_t pairingTokenLen,
 const uint8_t *pairingInitData,
 uint16_t pairingInitDataLen,
 const uint8_t *deviceInitData,
 uint16_t deviceInitDataLen
)

SendStatusReport

virtual WEAVE_ERROR SendStatusReport(
 uint32_t statusProfileId,
 uint16_t statusCode,
 WEAVE_ERROR sysError
)

SendSuccessResponse

virtual WEAVE_ERROR SendSuccessResponse(
 void
)

ServiceProvisioningServer

 ServiceProvisioningServer(
 void
)

SetDelegate

void SetDelegate(
 ServiceProvisioningDelegate *delegate
)

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
 void
)

Hàm tĩnh công khai

IsValidServiceConfig

bool IsValidServiceConfig(
 const uint8_t *serviceConfig,
 uint16_t serviceConfigLen
)