nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ServiceProvisioningServer

#include <src/adaptations/device-layer/include/Weave/DeviceLayer/internal/ServiceProvisioningServer.h>

Triển khai hồ sơ Cung cấp dịch vụ Weave cho thiết bị Weave.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ:
  nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningServernl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningDelegate

Hàm công khai

HandleIFJServiceFabricJoinResult(WEAVE_ERROR localErr, uint32_t serverStatusProfileId, uint16_t serverStatusCode) override
virtual void
HandlePairDeviceToAccountResult(WEAVE_ERROR localErr, uint32_t serverStatusProfileId, uint16_t serverStatusCode) override
virtual void
HandleRegisterServicePairAccount(::nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::RegisterServicePairAccountMessage & msg) override
HandleUnregisterService(uint64_t serviceId) override
virtual WEAVE_ERROR
HandleUpdateService(::nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::UpdateServiceMessage & msg) override
Init(void)
IsPairedToAccount(void) const override
virtual bool
Được gọi để xác định xem thiết bị hiện đã được ghép nối với một tài khoản hay chưa.
OnPlatformEvent(const WeaveDeviceEvent *event)
void

Hàm được bảo vệ

ServiceProvisioningServer()=default
ServiceProvisioningServer(const ServiceProvisioningServer &)=delete
ServiceProvisioningServer(const ServiceProvisioningServer &&)=delete
operator=(const ServiceProvisioningServer &)=delete
~ServiceProvisioningServer()=default

Hàm công khai

HandleIFJServiceFabricJoinResult

virtual void HandleIFJServiceFabricJoinResult(
 WEAVE_ERROR localErr,
 uint32_t serverStatusProfileId,
 uint16_t serverStatusCode
) override

HandlePairDeviceToAccountResult

virtual void HandlePairDeviceToAccountResult(
 WEAVE_ERROR localErr,
 uint32_t serverStatusProfileId,
 uint16_t serverStatusCode
) override

HandleRegisterServicePairAccount

WEAVE_ERROR HandleRegisterServicePairAccount(
 ::nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::RegisterServicePairAccountMessage & msg
) override

HandleUnregisterService

virtual WEAVE_ERROR HandleUnregisterService(
 uint64_t serviceId
) override

HandleUpdateService

WEAVE_ERROR HandleUpdateService(
 ::nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::UpdateServiceMessage & msg
) override

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
 void
)

IsPairedToAccount

virtual bool IsPairedToAccount(
 void
) const override

Được gọi để xác định xem thiết bị hiện đã được ghép nối với một tài khoản hay chưa.

OnPlatformEvent

void OnPlatformEvent(
 const WeaveDeviceEvent *event
)

Hàm được bảo vệ

ServiceProvisioningServer

 ServiceProvisioningServer()=default

ServiceProvisioningServer

 ServiceProvisioningServer(
 const ServiceProvisioningServer &
)=delete

ServiceProvisioningServer

 ServiceProvisioningServer(
 const ServiceProvisioningServer &&
)=delete

toán tử=

ServiceProvisioningServer & operator=(
 const ServiceProvisioningServer &
)=delete

~ServiceProvideingServer (Máy chủ cung cấp dịch vụ)

 ~ServiceProvisioningServer()=default