nl::Weave::Profiles::ServiceProvisioning::ServiceProvisioningDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::WeaveServerDelegateBase
Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::DeviceLayer::Internal::ServiceProvisioningServer

Hàm công khai

EnforceAccessControl(ExchangeContext *ec, uint32_t msgProfileId, uint8_t msgType, const WeaveMessageInfo *msgInfo, AccessControlResult & result)
virtual void
Thực thi kiểm soát quyền truy cập ở cấp thông báo đối với thông báo yêu cầu Cấp phép dịch vụ gửi đến.
HandleIFJServiceFabricJoinResult(WEAVE_ERROR localErr, uint32_t serverStatusProfileId, uint16_t serverStatusCode)=0
virtual void
HandlePairDeviceToAccountResult(WEAVE_ERROR localErr, uint32_t serverStatusProfileId, uint16_t serverStatusCode)=0
virtual void
HandleRegisterServicePairAccount(RegisterServicePairAccountMessage & msg)=0
virtual WEAVE_ERROR
HandleUnregisterService(uint64_t serviceId)=0
virtual WEAVE_ERROR
HandleUpdateService(UpdateServiceMessage & msg)=0
virtual WEAVE_ERROR
IsPairedToAccount() const
virtual bool
Được gọi để xác định xem thiết bị hiện đã được ghép nối với một tài khoản hay chưa.

Hàm công khai

EnforceAccessControl

virtual void EnforceAccessControl(
 ExchangeContext *ec,
 uint32_t msgProfileId,
 uint8_t msgType,
 const WeaveMessageInfo *msgInfo,
 AccessControlResult & result
)

Thực thi kiểm soát quyền truy cập ở cấp thông báo đối với thông báo yêu cầu Cấp phép dịch vụ gửi đến.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] ec
ExchangeContext thông báo nhận được.
[in] msgProfileId
Mã hồ sơ của thư đã nhận.
[in] msgType
Loại thông báo của thông báo đã nhận.
[in] msgInfo
Cấu trúc WeaveMessageInfo chứa thông tin về tin nhắn đã nhận.
[in,out] result
Một giá trị liệt kê mô tả kết quả đánh giá chính sách kiểm soát quyền truy cập cho thông báo nhận được. Khi vào phương thức, giá trị này đại diện cho kết quả dự kiến tại điểm hiện tại trong quá trình đánh giá. Khi gửi lại, kết quả dự kiến sẽ thể hiện đánh giá cuối cùng về chính sách kiểm soát quyền truy cập đối với thông báo.

HandleIFJServiceFabricJoinResult

virtual void HandleIFJServiceFabricJoinResult(
 WEAVE_ERROR localErr,
 uint32_t serverStatusProfileId,
 uint16_t serverStatusCode
)=0

HandlePairDeviceToAccountResult

virtual void HandlePairDeviceToAccountResult(
 WEAVE_ERROR localErr,
 uint32_t serverStatusProfileId,
 uint16_t serverStatusCode
)=0

HandleRegisterServicePairAccount

virtual WEAVE_ERROR HandleRegisterServicePairAccount(
 RegisterServicePairAccountMessage & msg
)=0

HandleUnregisterService

virtual WEAVE_ERROR HandleUnregisterService(
 uint64_t serviceId
)=0

HandleUpdateService

virtual WEAVE_ERROR HandleUpdateService(
 UpdateServiceMessage & msg
)=0

IsPairedToAccount

virtual bool IsPairedToAccount() const 

Được gọi để xác định xem thiết bị hiện đã được ghép nối với một tài khoản hay chưa.