nl::Weave::Profiles::Vendor::Nestlabs::DropcamLegacyPairing::DropcamLegacyPairingServer

#include <src/lib/profiles/vendor/nestlabs/dropcam-legacy-pairing/DropcamLegacyPairing.h>

Lớp máy chủ để triển khai cấu hình Ghép nối cũ Dropcam.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::WeaveServerBase

Hàm khởi tạo và hàm phá

DropcamLegacyPairingServer(void)
Khởi tạo giá trị rỗng cho máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.

Thuộc tính được bảo vệ

mDelegate

Hàm công khai

Init(WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Khởi động trạng thái Máy chủ ghép nối cũ của Dropcam và đăng ký nhận thông báo Ghép nối cũ của Dropcam.
SetDelegate(DropcamLegacyPairingDelegate *delegate)
void
Thiết lập chế độ uỷ quyền để xử lý các sự kiện trên máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.
Shutdown(void)
Tắt máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.

Hàm tĩnh được bảo vệ

HandleClientRequest(ExchangeContext *ec, const IPPacketInfo *pktInfo, const WeaveMessageInfo *msgInfo, uint32_t profileId, uint8_t msgType, PacketBuffer *payload)
void

Hàm được bảo vệ

DropcamLegacyPairingServer(const DropcamLegacyPairingServer &)
HandleCameraAuthDataRequest(ExchangeContext *ec, PacketBuffer *& msgBuf)

Thuộc tính được bảo vệ

mDelegate

DropcamLegacyPairingDelegate * mDelegate

Hàm công khai

DropcamLegacyPairingServer

 DropcamLegacyPairingServer(
 void
)

Khởi tạo giá trị rỗng cho máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.

Phải gọi Init() trước khi sử dụng.

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
 WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Khởi động trạng thái Máy chủ ghép nối cũ của Dropcam và đăng ký nhận thông báo Ghép nối cũ của Dropcam.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] exchangeMgr
Con trỏ tới Trình quản lý Weave Exchange.
Giá trị trả về
WEAVE_ERROR_TOO_MANY_UNSOLICITED_MESSAGE_HANDLERS
Khi có quá nhiều trình xử lý tin nhắn không mong muốn được đăng ký.
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.

SetDelegate

void SetDelegate(
 DropcamLegacyPairingDelegate *delegate
)

Thiết lập chế độ uỷ quyền để xử lý các sự kiện trên máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] delegate
Con trỏ tới Người được uỷ quyền ghép nối cũ Dropcam.

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
 void
)

Tắt máy chủ ghép nối cũ của Dropcam.

Thông tin chi tiết
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
một cách vô điều kiện.

Hàm tĩnh được bảo vệ

HandleClientRequest

void HandleClientRequest(
 ExchangeContext *ec,
 const IPPacketInfo *pktInfo,
 const WeaveMessageInfo *msgInfo,
 uint32_t profileId,
 uint8_t msgType,
 PacketBuffer *payload
)

Hàm được bảo vệ

DropcamLegacyPairingServer

 DropcamLegacyPairingServer(
 const DropcamLegacyPairingServer &
)

HandleCameraAuthDataRequest

WEAVE_ERROR HandleCameraAuthDataRequest(
 ExchangeContext *ec,
 PacketBuffer *& msgBuf
)