nl::Weave::Profiles::BDX_Current

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho cấu hình Chuyển dữ liệu hàng loạt (BDX) hiện đang được sử dụng chính thức.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@76 enum
@77 enum
@78 enum
@79 enum

Hàm

sendBlock(WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockEOFAck(WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockQuery(WeaveBdxClient *bdxApp)

Lớp

nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockAck
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockEOF
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockEOFAck
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockQuery
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::BlockSend
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveAccept
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveInit
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::ReceiveReject
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendAccept
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendInit
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::SendReject
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::TransferError
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::WeaveBdxClient
nl::Weave::Profiles::BDX_Current::WeaveBdxDelegate

Bảng liệt kê

@76

 @76

@77

 @77

@78

 @78

@79

 @79

Hàm

sendBlock

WEAVE_ERROR sendBlock(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockEOFAck

WEAVE_ERROR sendBlockEOFAck(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockQuery

WEAVE_ERROR sendBlockQuery(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)