Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BDX_Current

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho cấu hình Truyền dữ liệu hàng loạt (BDX) hiện đang được sử dụng trong sản xuất.

Tóm lược

Bảng kê

@76 enum
@77 enum
@78 enum
@79 enum

Chức năng

sendBlock ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockEOFAck ( WeaveBdxClient *bdxApp)
sendBlockQuery ( WeaveBdxClient *bdxApp)

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockAck
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockEOF
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockEOFAck
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockQuery
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: BlockSend
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: ReceiveAccept
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: ReceiveInit
nl :: Weave :: Hồ sơ :: BDX_Current :: Nhận được từ chối
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: SendAccept
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: SendInit
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: SendReject
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: TransferError
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: WeaveBdxClient
nl :: Weave :: Profiles :: BDX_Current :: WeaveBdxDelegate

Bảng kê

@ 76

 @76

@ 77

 @77

@ 78

 @78

@ 79

 @79

Chức năng

sendBlock

WEAVE_ERROR sendBlock(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockEOFAck

WEAVE_ERROR sendBlockEOFAck(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)

sendBlockQuery

WEAVE_ERROR sendBlockQuery(
  WeaveBdxClient *bdxApp
)