nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong cấu hình Weave dành cho hồ sơ Cập nhật phần mềm Weave, bao gồm cả giao thức tương ứng cùng tên.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@309{
  kMsgType_ImageAnnounce = 0,
  kMsgType_ImageQuery = 1,
  kMsgType_ImageQueryResponse = 2,
  kMsgType_DownloadNotify = 3,
  kMsgType_NotifyResponse = 4,
  kMsgType_UpdateNotify = 5,
  kMsgType_ImageQueryStatus = 6
}
enum
SoftwareUpdate Loại thông báo.
@310{
  kStatus_NoUpdateAvailable = 0x0001,
  kStatus_UpdateFailed = 0x0010,
  kStatus_InvalidInstructions = 0x0050,
  kStatus_DownloadFailed = 0x0051,
  kStatus_IntegrityCheckFailed = 0x0052,
  kStatus_Abort = 0x0053,
  kStatus_Retry = 0x0091
}
enum
@311{
  kFlag_PackageSpecPresent = 1,
  kFlag_LocaleSpecPresent = 2,
  kFlag_TargetNodeIdPresent = 4
}
enum
Cờ kiểm soát cho trường điều khiển của khung ImageQuery.
@312 enum
Bitmasks cho trường tuỳ chọn cập nhật không bắt buộc của ImageQueryResponse.
@313 enum
Độ lệch dịch chuyển cho trường tuỳ chọn cập nhật không bắt buộc của ImageQueryResponse.
@314{
  kIntegrityType_SHA160 = 0,
  kIntegrityType_SHA256 = 1,
  kIntegrityType_SHA512 = 2,
  kIntegrityType_Last = 3
}
enum
@315 enum
Độ dài, tính bằng byte, cho chuỗi byte đặc tả tính toàn vẹn.
@316{
  kUpdateScheme_HTTP = 0,
  kUpdateScheme_HTTPS = 1,
  kUpdateScheme_SFTP = 2,
  kUpdateScheme_BDX = 3,
  kUpdateScheme_Last = 4
}
enum
@317 enum
Thẻ phần tử dữ liệu cho hồ sơ SoftwareUpdate.
UpdateCondition{
  IfUnmatched,
  IfLater,
  Unconditionally,
  OnOptIn
}
enum
Các điều kiện chi phối chính sách cập nhật.
UpdatePriority{
  Normal,
  Critical
}
enum
Cập nhật mức độ ưu tiên.

Hàm

integrityLength(uint8_t aType)
int
Một phương thức hỗ trợ ánh xạ các giá trị IntegrityTypes đến độ dài của các hàm băm thuộc loại đó.

Lớp

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IWeaveImageAnnounceServerDelegate

Giao diện dành cho việc uỷ quyền WeaveImageAnnounceServer.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

Lớp mô tả thông báo ImageAnnounce.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageQuery

Một lớp hỗ trợ việc tạo và giải mã thông báo truy vấn hình ảnh.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageQueryResponse

Một lớp hỗ trợ việc tạo và giải mã thông báo phản hồi truy vấn hình ảnh.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegritySpec

Một lớp phụ lưu giữ loại tính toàn vẹn và hàm băm thực tế của hình ảnh cập nhật phần mềm.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IntegrityTypeList

Một lớp bổ trợ lưu giữ danh sách các loại tính toàn vẹn trong truy vấn hình ảnh.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ProductSpec

Một lớp phụ đại diện cho một quy cách sản phẩm.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::UpdateSchemeList

Một lớp bổ trợ lưu giữ danh sách các lược đồ cập nhật trong truy vấn hình ảnh.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::WeaveImageAnnounceServer

Máy chủ lắng nghe thông báo bằng hình ảnh của Weave.

Bảng liệt kê

@309

 @309

SoftwareUpdate Loại thông báo.

Thuộc tính
kMsgType_DownloadNotify

Một thông báo không bắt buộc từ ứng dụng khách đến máy chủ được dùng để thông báo cho máy chủ về trạng thái tải xuống.

Tải trọng của gói này là một nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport với thông tin trạng thái bổ sung được lấy từ SoftwareUpdateStatusCodes.

kMsgType_ImageAnnounce

Tin nhắn thông báo không bắt buộc, được máy chủ sử dụng để thông báo về việc có bản cập nhật phần mềm.

Thông điệp không mang trọng tải.

kMsgType_ImageQuery

Thông báo truy vấn do ứng dụng gửi đến máy chủ.

Định dạng của lớp này được xác định bằng lớp ImageQuery.

kMsgType_ImageQueryResponse

Một thông báo được tạo để phản hồi một thông báo truy vấn hình ảnh thành công.

Định dạng của lớp này do lớp ImageQueryResponse xác định.

kMsgType_ImageQueryStatus

Một thông báo được tạo để phản hồi thông báo truy vấn hình ảnh không thành công.

Tải trọng của gói này là một nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport với thông tin trạng thái bổ sung được lấy từ SoftwareUpdateStatusCodes.

kMsgType_NotifyResponse

Một thông báo được tạo theo thông báo tải xuống.

Tải trọng của gói này là một nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport với thông tin trạng thái bổ sung được lấy từ SoftwareUpdateStatusCodes.

kMsgType_UpdateNotify

Một thông báo không bắt buộc từ ứng dụng đến máy chủ được dùng để thông báo trạng thái cuối cùng của quá trình cập nhật.

Tải trọng của gói này là một nl::Weave::Profiles::StatusReporting::StatusReport với thông tin trạng thái bổ sung được lấy từ SoftwareUpdateStatusCodes. Vì thông báo sẽ được tạo sau khi cập nhật thực tế, nên thông báo này sẽ được gửi trên một ExchangeContext mới và được coi là thông báo không mong muốn trên máy chủ.

@310

 @310

SoftwareUpdate mã trạng thái dành riêng cho hồ sơ.

Thuộc tính
kStatus_Abort

máy chủ => máy khách, cho biết rằng máy khách sẽ từ bỏ vì máy chủ đã hết lựa chọn.

kStatus_DownloadFailed

client => server, cho biết rằng quá trình tải xuống không thành công.

kStatus_IntegrityCheckFailed

client => server, cho biết rằng một hình ảnh đã được tải xuống nhưng không vượt qua được quy trình kiểm tra tính toàn vẹn tiếp theo.

kStatus_InvalidInstructions

máy khách => máy chủ, cho biết rằng ứng dụng khách không thể tải hình ảnh xuống vì hướng dẫn tải xuống có trong ImageQueryResponse, tức là

URI, lược đồ cập nhật, điều kiện cập nhật, có định dạng kém hoặc không nhất quán.

kStatus_NoUpdateAvailable

máy chủ => máy khách, cho biết rằng truy vấn hình ảnh đã được nhận và hiểu, đồng thời máy chủ không có bản cập nhật nào cho ứng dụng khách vào lúc này.

kStatus_Retry

máy chủ => máy khách, cho biết rằng máy khách cần gửi một truy vấn hình ảnh khác và khởi động lại/tiếp tục cập nhật

kStatus_UpdateFailed

client => server, cho biết rằng lượt cài đặt hình ảnh do máy chủ chỉ định đã không thành công.

@311

 @311

Cờ kiểm soát cho trường điều khiển của khung ImageQuery.

Thuộc tính
kFlag_LocaleSpecPresent

Thông số kỹ thuật Locale (Ngôn ngữ) có trong ImageQuery.

kFlag_PackageSpecPresent

Thông số kỹ thuật của gói xuất hiện trong ImageQuery.

kFlag_TargetNodeIdPresent

Mã nhận dạng nút mục tiêu có trong ImageQuery.

@312

 @312

Bitmasks cho trường tuỳ chọn cập nhật không bắt buộc của ImageQueryResponse.

@313

 @313

Độ lệch dịch chuyển cho trường tuỳ chọn cập nhật không bắt buộc của ImageQueryResponse.

@314

 @314

Các loại tính toàn vẹn mà hồ sơ SoftwareUpdate hỗ trợ.

Khung truy vấn hình ảnh chứa thông tin về tính năng kiểm tra tính toàn vẹn mà ứng dụng hỗ trợ, cũng như phản hồi truy vấn hình ảnh chứa loại và giá trị về tính toàn vẹn cho hình ảnh mà ứng dụng đang được hướng dẫn tải xuống và cài đặt. Các loại được hỗ trợ là:

Thuộc tính
kIntegrityType_Last

Số phần tử hợp lệ trong bảng liệt kê.

kIntegrityType_SHA160

Bắt buộc có Hàm băm bảo mật 160 bit (SHA-1).

kIntegrityType_SHA256

Hàm băm bảo mật 256 bit (SHA-2).

kIntegrityType_SHA512

Hàm băm bảo mật 512 bit (SHA-2).

@315

 @315

Độ dài, tính bằng byte, cho chuỗi byte đặc tả tính toàn vẹn.

@316

 @316

Các giao thức cập nhật mà hồ sơ SofwareUpdate hỗ trợ.

Tương tự như các loại tính toàn vẹn được hỗ trợ, truy vấn hình ảnh chứa thông tin về lược đồ cập nhật (ví dụ: giao thức tải xuống, ứng dụng hỗ trợ) và phản hồi chứa giá trị cho biết lược đồ cập nhật cần dùng khi tải hình ảnh xuống. Các lược đồ được hỗ trợ bao gồm:

Thuộc tính
kUpdateScheme_BDX

Chuyển dữ liệu hàng loạt của Weave sẽ được sử dụng làm giao thức tải xuống.

kUpdateScheme_HTTP

HTTP sẽ được dùng làm giao thức tải xuống.

kUpdateScheme_HTTPS

HTTPS sẽ được sử dụng làm giao thức tải xuống.

kUpdateScheme_Last

Số phần tử hợp lệ trong bảng liệt kê.

kUpdateScheme_SFTP

SFTP sẽ được sử dụng làm giao thức tải xuống.

@317

 @317

Thẻ phần tử dữ liệu cho hồ sơ SoftwareUpdate.

UpdateCondition

 UpdateCondition

Các điều kiện chi phối chính sách cập nhật.

Thuộc tính
IfLater

Tải xuống và cài đặt hình ảnh nếu thông số phiên bản trong khung phản hồi mới hơn phiên bản phần mềm hiện được cài đặt.

IfUnmatched

Tải xuống và cài đặt hình ảnh nếu thông số phiên bản trong khung phản hồi không khớp với phiên bản phần mềm hiện được cài đặt.

OnOptIn

tải xuống và cài đặt hình ảnh trên một số điều kiện kích hoạt do người dùng trên trang web cung cấp.

Unconditionally

Tải xuống và cài đặt hình ảnh bất kể phiên bản phần mềm hiện đang chạy.

UpdatePriority

 UpdatePriority

Cập nhật mức độ ưu tiên.

Thuộc tính
Critical

Quá trình cập nhật phải được thực thi ngay lập tức.

Normal

Khách hàng có thể tuỳ ý thực hiện nội dung cập nhật.

Hàm

integrityLength

int integrityLength(
  uint8_t aType
)

Một phương thức hỗ trợ ánh xạ các giá trị IntegrityTypes đến độ dài của các hàm băm thuộc loại đó.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aType
Một giá trị IntegrityTypes
Trả về
Độ dài hàm băm của loại hàm băm đã cung cấp.