Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::SecuritySupport

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@380 enum
@381 enum

Biến

sLibraryMethods[]
sNumLibraryMethods = sizeof(sLibraryMethods) / sizeof(JNILibraryMethod)
const size_t

Hàm

JNI_OnLoad(JavaVM *jvm, void *reserved)
NL_DLL_EXPORT jint
JNI_OnUnload(JavaVM *jvm, void *reserved)
NL_DLL_EXPORT void

Lớp

nl::Weave::SecuritySupport::PairingCodeSupport
nl::Weave::SecuritySupport::PasscodeEncryptionSupport
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveCertificateSupport
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyXuấtClientClient
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveKeyXuấtSupport hỗ trợ
nl::Weave::SecuritySupport::WeaveSecuritySupport

Bảng liệt kê

@380

 @380

@381

 @381

Biến

Phương thức sThư viện

const JNILibraryMethod sLibraryMethods[]

sNumLibraryTypess

const size_t sNumLibraryMethods = sizeof(sLibraryMethods) / sizeof(JNILibraryMethod)

Hàm

JNI_OnLoad

NL_DLL_EXPORT jint JNI_OnLoad(
  JavaVM *jvm,
  void *reserved
)

JNI_OnUnload

NL_DLL_EXPORT void JNI_OnUnload(
  JavaVM *jvm,
  void *reserved
)