nl::Ble::Platform::BlueZ

Tóm tắt

Biến

gBluezBleApplicationDelegate
BluezBleApplicationDelegate *
gBluezBlePlatformDelegate
BluezBlePlatformDelegate *
gBluezServerEndpoint

Hàm

CloseBleconnection(void)
void
Đóng kết nối BLE.
ExitBluezIOThread(void)
void
Thoát khỏi luồng BluezIO.
RunBluezIOThread(BluezPeripheralArgs *arg)
bool
Chạy WoBle trên luồng Bluez.
RunOnBluezIOThread(int(*)(void *) aCallback, void *aClosure)
bool
Gọi một hàm để chạy trong ngữ cảnh luồng BluezIO.
WoBLEz_ConnectionClosed(void *user_data)
void
WoBLEz_IndicationConfirmation(void *user_data)
void
WoBLEz_NewConnection(void *user_data)
void
WoBLEz_ScheduleSendIndication(void *user_data, nl::Weave::System::PacketBuffer *msgBuf)
bool
WoBLEz_SubscriptionChange(void *user_data)
void
WoBLEz_TimerCb(void *user_data)
bool
WoBLEz_WriteReceived(void *user_data, const uint8_t *value, size_t len)
void

Cấu trúc

nl::Ble::Platform::BlueZ::Adapter
nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezPeripheralArgs
nl::Ble::Platform::BlueZ::BluezServerEndpoint
nl::Ble::Platform::BlueZ::Characteristic
nl::Ble::Platform::BlueZ::Service
nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveIdInfo
nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData

Biến

gBluezBleApplicationDelegate

BluezBleApplicationDelegate * gBluezBleApplicationDelegate

gBluezBlePlatformDelegate

BluezBlePlatformDelegate * gBluezBlePlatformDelegate

gBluezServerEndpoint

BluezServerEndpoint * gBluezServerEndpoint

Hàm

CloseBleconnection

void CloseBleconnection(
 void
)

Đóng kết nối BLE.

ExitBluezIOThread

void ExitBluezIOThread(
 void
)

Thoát khỏi luồng BluezIO.

RunBluezIOThread

bool RunBluezIOThread(
 BluezPeripheralArgs *arg
)

Chạy WoBle trên luồng Bluez.

Thông tin chi tiết
Trả về
Trả về "true" nếu thư viện WoBluez có thể đăng ký thành công máy chủ Weave gatt cùng với nhà quảng cáo, nếu không thì trả về "false"

RunOnBluezIOThread

bool RunOnBluezIOThread(
 int(*)(void *) aCallback,
 void *aClosure
)

Gọi một hàm để chạy trong ngữ cảnh luồng BluezIO.

Thông tin chi tiết
Trả về
Trả về "true" nếu một hàm được lên lịch chạy thành công trong ngữ cảnh luồng BluezIO, nếu không thì trả về "false"

WoBLEz_ConnectionClosed

void WoBLEz_ConnectionClosed(
 void *user_data
)

WoBLEz_IndicationConfirmation

void WoBLEz_IndicationConfirmation(
 void *user_data
)

WoBLEz_NewConnection

void WoBLEz_NewConnection(
 void *user_data
)

WoBLEz_ScheduleSendIndication

bool WoBLEz_ScheduleSendIndication(
 void *user_data,
 nl::Weave::System::PacketBuffer *msgBuf
)

WoBLEz_SubscriptionChange

void WoBLEz_SubscriptionChange(
 void *user_data
)

WoBLEz_TimerCb

bool WoBLEz_TimerCb(
 void *user_data
)

WoBLEz_WriteReceived

void WoBLEz_WriteReceived(
 void *user_data,
 const uint8_t *value,
 size_t len
)