Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ

Tóm lược

Biến

gBluezBleApplicationDelegate
BluezBleApplicationDelegate *
gBluezBlePlatformDelegate
BluezBlePlatformDelegate *
gBluezServerEndpoint

Chức năng

CloseBleconnection (void)
void
Đóng kết nối BLE.
ExitBluezIOThread (void)
void
Thoát khỏi chuỗi BluezIO.
RunBluezIOThread ( BluezPeripheralArgs *arg)
bool
Chạy WoBle qua chuỗi Bluez.
RunOnBluezIOThread (int(*)(void *) aCallback, void *aClosure)
bool
Gọi một hàm để chạy trong ngữ cảnh luồng BluezIO.
WoBLEz_ConnectionClosed (void *user_data)
void
WoBLEz_IndicationConfirmation (void *user_data)
void
WoBLEz_NewConnection (void *user_data)
void
WoBLEz_ScheduleSendIndication (void *user_data, nl::Weave::System::PacketBuffer *msgBuf)
bool
WoBLEz_SubscriptionChange (void *user_data)
void
WoBLEz_TimerCb (void *user_data)
bool
WoBLEz_WriteReceived (void *user_data, const uint8_t *value, size_t len)
void

Cấu trúc

nl :: Ble :: Nền tảng :: BlueZ :: Bộ điều hợp
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: BluezPeripheralArgs
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: BluezServerEndpoint
nl :: Ble :: Nền tảng :: BlueZ :: Đặc điểm
nl :: Ble :: Nền tảng :: BlueZ :: Dịch vụ
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: WeaveIdInfo
nl :: Ble :: Platform :: BlueZ :: WeaveServiceData

Biến

gBluezBleApplicationDelegate

BluezBleApplicationDelegate * gBluezBleApplicationDelegate

gBluezBlePlatformDelegate

BluezBlePlatformDelegate * gBluezBlePlatformDelegate

gBluezServerEndpoint

BluezServerEndpoint * gBluezServerEndpoint

Chức năng

CloseBleconnection

void CloseBleconnection(
 void
)

Đóng kết nối BLE.

ExitBluezIOThread

void ExitBluezIOThread(
 void
)

Thoát khỏi chuỗi BluezIO.

RunBluezIOThread

bool RunBluezIOThread(
 BluezPeripheralArgs *arg
)

Chạy WoBle qua chuỗi Bluez.

Chi tiết
Lợi nhuận
Trả về 'true' nếu thư viện WoBluez có thể đăng ký thành công máy chủ Weave gatt cùng với nhà quảng cáo, còn lại là 'false'

RunOnBluezIOThread

bool RunOnBluezIOThread(
 int(*)(void *) aCallback,
 void *aClosure
)

Gọi một hàm để chạy trong ngữ cảnh luồng BluezIO.

Chi tiết
Lợi nhuận
Trả về 'true' nếu một hàm được lập lịch chạy thành công trong ngữ cảnh chuỗi BluezIO, ngược lại là 'false'

WoBLEz_ConnectionClosed

void WoBLEz_ConnectionClosed(
 void *user_data
)

WoBLEz_IndicationConfirmation

void WoBLEz_IndicationConfirmation(
 void *user_data
)

WoBLEz_NewConnection

void WoBLEz_NewConnection(
 void *user_data
)

WoBLEz_ScheduleSendIndication

bool WoBLEz_ScheduleSendIndication(
 void *user_data,
 nl::Weave::System::PacketBuffer *msgBuf
)

WoBLEz_SubscriptionChange

void WoBLEz_SubscriptionChange(
 void *user_data
)

WoBLEz_TimerCb

bool WoBLEz_TimerCb(
 void *user_data
)

WoBLEz_WriteReceive

void WoBLEz_WriteReceived(
 void *user_data,
 const uint8_t *value,
 size_t len
)