Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Ble :: BleTransportCommandMessage

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

CmdHdr
CommandTest_Duration
uint32_t
CommandTest_PacketCount
uint32_t
CommandTest_Start
bool
Data [BLE_TEST_DATA_MAX_LEN]
uint8_t
MsgTestAck
MsgTestData
MsgTestRequest
MsgTestResult
MsgTxTiming
MsgWobleMTU
MsgWobleWindowSize
Payload
union nl::Ble::BleTransportCommandMessage::@378

Chức năng công cộng

Encode ( PacketBuffer *msgBuf, BleTransportCommandMessage & msg) const

Các chức năng tĩnh công khai

Decode (const PacketBuffer & msgBuf, BleTransportCommandMessage & msg)

Thuộc tính công cộng

CmdHdr

BTCommandHeader CmdHdr

CommandTest_Duration

uint32_t CommandTest_Duration

CommandTest_PacketCount

uint32_t CommandTest_PacketCount

CommandTest_Start

bool CommandTest_Start

Dữ liệu

uint8_t Data[BLE_TEST_DATA_MAX_LEN]

MsgTestAck

BTCommandTypeAck MsgTestAck

MsgTestData

BTCommandTypeTestData MsgTestData

MsgTestRequest

BTCommandTypeTestRequest MsgTestRequest

MsgTestResult

BTCommandTypeTestResult MsgTestResult

MsgTxTiming

BTCommandTypeTxTiming MsgTxTiming

MsgWobleMTU

BTCommandTypeWobleMTU MsgWobleMTU

MsgWobleWindowSize

BTCommandTypeWindowSize MsgWobleWindowSize

Khối hàng

union nl::Ble::BleTransportCommandMessage::@378 Payload

Chức năng công cộng

Mã hóa

BLE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  BleTransportCommandMessage & msg
) const 

Các chức năng tĩnh công khai

Giải mã

BLE_ERROR Decode(
  const PacketBuffer & msgBuf,
  BleTransportCommandMessage & msg
)