Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

แพ็คเกจ src.device-manager.python

สรุป

โมดูลย่อย

src.device-manager.python.WeaveCoreBluetoothMgr
src.device-manager.python.WeaveBleBase
src.device-manager.python.WeaveBleUtility
src.device-manager.python.WeaveBluezMgr
src.device-manager.python.WeaveDeviceMgr

สานอินเตอร์เฟสตัวจัดการอุปกรณ์

src.device-manager.python.weave อุปกรณ์-Mgr