Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

mô-đun src.lib.support.verhoeff.Verhoeff

Tóm lược

Nội dung

src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar (str, charSet = '0123456789')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar (str, charSet = '0123456789')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar16 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar16 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar32 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXY')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar32 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXY')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.ComputeCheckChar36 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')
src.lib.support.verhoeff.Verhoeff.VerifyCheckChar36 (str, charSet = '0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ')